Algemene voorwaarden


Op deze pagina lees je de algemene voorwaarden van CCrally, organisator van rallys, drives en tours voor sportieve auto’s. Bij inschrijving aan een rally wordt automatisch ingestemd met het reglement.

Artikel 1. Definities

 1. CCrally: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Culemborg;
 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een evenement van CCrally op de website;
 3. Partijen: CCrally en de deelnemer gezamenlijk;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement;
 5. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door CCrally;
 6. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement;
 7. Beeldmateriaal: foto's, video's en overig beeldmateriaal;
 8. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam ccrally.nl of subdomeinen;
 9. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van CCrally


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en CCrally.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering onderaannemers van CCrally worden betrokken.
 3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.


Artikel 3. Registratie en afspraken

 1. De deelnemer kan zich enkel geldig inschrijven via de website. Hierbij dient de deelnemer de juiste en volledige informatie op te geven en de algemene voorwaarden na te lezen en elektronisch te bevestigen.
 2. Een deelnemer cq bestuurder dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zich te kunnen inschrijven aan een rally.
 3. Voor meerijders en kinderen is geen leeftijdseis van toepassing.
 4. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij/zij bij de inschrijving of op enig ander moment aan CCrally verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de deelnemer verplicht zich om, indien nodig, wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan CCrally door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. CCrally is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.
 5. CCrally is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt CCrally binnen 10 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.
 6. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de deelnemer zijn deelname is goedgekeurd door de organisatie.


Artikel 4. Extra activiteiten

 1. CCrally kan bij elk evenement bijkomende activiteiten aanbieden, die al naar gelang het geval, al of niet in de basisprijs zijn begrepen.
 2. Bij elke bijkomende activiteit wordt een nauwkeurige en volledige omschrijving van de bijkomende activiteit verschaft, en desgevallend de prijs, indien de bijkomende activiteit niet in de basisprijs is begrepen.
 3. CCrally heeft, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, het recht deze bijkomende activiteiten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, slechte weersomstandigheden of bij gebrek aan voldoende beschikbaarheid.
 4. De aangeboden prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.


Artikel 5. Algemene juridische bepalingen

 1. CCrally is gerechtigd om alle kennisgevingen per e-mail of per gewone post aan de deelnemer te verstrekken.
 2. De deelnemer zal per e-mail op de hoogte worden gehouden van evenementen.
 3. Bij het kopen van een startbewijs ontvangt de deelnemer automatisch een e-mail met daarin de komende evenementen. Deelnemer kan zich hiervan afmelden als hij dat wenst.


Artikel 6. Herroepingsrecht deelnemer

 1. De deelnemer kan de overeenkomst met CCrally gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder motivering of enige schadevergoeding ontbinden.
 2. De herroepingstermijn zoals bedoeld in lid 1 loopt vanaf het moment dat CCrally het voorschot heeft ontvangen.
 3. Ingeval van tijdige herroeping is CCrally verplicht om het (eventueel) reeds betaalde voorschot terug te storten.
 4. Er kan tot 31 dagen voor aanvang van het evenement beroep worden gedaan op het herroepingsrecht. Door de gemaakte kosten in de voorbereiding is kosteloos annuleren net voor het evenement niet mogelijk.


Artikel 7. Organisatie

 1. CCrally organiseert elk evenement naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk. De verbintenis van CCrally is derhalve een inspanningsverbintenis.
 2. Het staat CCrally vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
 3. CCrally behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement. Dit geldt ook voor de geboekte hotels, indien deze hotels door omstandigheden, buiten de wil van CCrally, niet of onvoldoende beschikbaar zijn. In dat geval zal CCrally een vergelijkbaar alternatief aanbieden.


Artikel 8. Wetgeving, regelgeving en verzekering

 1. De deelnemer verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.
 2. De deelnemers dienen conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen van het betreffende land te handelen.
 3. De deelnemer geeft CCrally uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van CCrally nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.
 5. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:
  • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
  • een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
  • zorgverzekering;
  • verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen en derden.
  De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.
 6. Eisen aan de auto zijn:
  • Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van de auto
  • De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen
  • De auto moet voorzien zijn van een geldige APK
  • De auto moet minimaal WA verzekerd zijn en is verplicht om de verzekeraar van het voertuig op de hoogte te stellen van deelname aan de CCrally
  • De auto mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en aanbouwen
  • Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen
  • Er mag niet worden deelgenomen in auto's met een maximum toelaatbaar gewicht (GVW) van meer dan 3500 kg
  • Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan


Artikel 9. Gedragscodes deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht om een door CCrally gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.
 2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.
 3. De deelnemer is het niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.
 4. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren, bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid met andere deelnemers
 5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen in welke vorm dan ook aan te gaan.


Artikel 10. Sponsors en stickers


Plaatsing van het CCrally stickerpakket is niet verplicht voor elke deelnemer, maar word wel op prijs gesteld. De deelnemer geeft CCrally toestemming om het stickerpakket op zijn voertuig te plaatsen. CCrally is niet aansprakelijk voor de schade die (eventueel) voortvloeit uit het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.


Artikel 11. Beeldmateriaal evenement

 1. CCrally is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. CCrally behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.
 2. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij CCrally voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.
 3. De deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan CCrally zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.


Artikel 12. Risico deelnemer

 1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald worden op CCrally.


Artikel 13. Weigering deelname


Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan is CCrally gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren alsmede van het evenement te doen verwijderen. De deelnemer draagt volledig het risico voor de (eventuele) voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer vrijwaart CCrally voor de schade en CCrally is gerechtigd om de betreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen.


Artikel 14. Ontbinding

 1. CCrally heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  1. de deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen;
  2. de deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden;
  3. ten laste van de deelnemer is beslag gelegd;
  4. de deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld;
  5. de deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan.
  De deelnemer is verplicht om CCrally onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis. De deelnemer heeft in geval van ontbinding geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 2. Enkel annuleringen die per e-mail zijn ontvangen worden door de organisatie in behandeling genomen.
 3. De tijdstip van binnenkomst van de e-mail bij CCrally is bepalend voor het ontbindingsbeleid.
 4. In geval van een annulering van de deelname door de deelnemer is het volgende beleid van toepassing:
  • Annuleren van deelname met meer dan 30 dagen vóór evenement datum is kosteloos. De deelnemer kan kiezen voor: A. de betaling retour (zal binnen 14 dagen worden overgemaakt). B. Een tegoedbon voor een ander evenement van dezelfde waarde. Deze blijft 12 maanden geldig en is later niet inwisselbaar voor een uitbetaling.
  • Bij annuleren van deelname binnen 29 dagen vóór aanvang evenement datum is CCrally gemachtigd om 50% van het totaalbedrag in te houden. Dit voor de voorbereidende kosten van het evenement die dan al gemaakt zijn. De deelnemer zal het resterende bedrag binnen 14 dagen ontvangen op haar rekening.
  • Bij annuleren van deelname binnen 13 dagen vóór aanvang evenement datum is CCrally gemachtigd om 100% van het totaalbedrag in te houden. Voor de voorbereiding van de rally zijn kosten gemaakt zoals: locatie huur, materiaal op de locatie (hekken, audio, ect), inkopen bij de cateraar, eventuele vergunningen en andere kosten. De deelnemer gaat bij aankoop van het startbewijs hiermee akkoord en begrijpt dat er voorbereidende kosten gemaakt worden om een veilige en gezellige rally te organiseren.


Artikel 15. Betaling

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van CCrally per e-mail een uitleg ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
 2. De deelnemer moet via de website vooraf betalen om deel te mogen doen.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


CCrally behoudt zich alle rechten op intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten/diensten, waaronder (dele van) het programmaboekje, posters, flyers en of andere door CCrally geproduceerd materiaal, welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van het georganiseerde evenement.


Artikel 17. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. CCrally is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijktCCrally gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CCrally en/of zijn ondergeschikte(n).
 2. CCrally is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
 3. De aansprakelijkheid van
 4. CCrally is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van CCrally in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,- Indien de verzekeraar van CCrally niet, dan wel slechts gedeeltelijk uitkeert, is de aansprakelijkheid van CCrally in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.
 5. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
 6. CCrally is niet aansprakelijk voor:
  • schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak;
  • schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement;
  • letselschade waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement;
  • schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan CCrally heeft verstrekt.
 7. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is CCrally niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.
 8. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent en verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van CCrally ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van CCrally als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:
  • CCrally, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, vertegenwoordigers of hostessen
  • de instructeurs
  • elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement
  • de eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit of de eventlocatie
  • elke andere rijder of passagier welke aan dit evenement deelneemt
  • elke genodigde aanwezig op het evenement
  De deelnemer aanvaardt volgende richtlijnen:
  • het op elk moment tijdens het evenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren, deze laatsten hebben het recht en de mogelijkheid om mij uit te sluiten van het verdere verloop van dit evenement, mocht ik mij roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde voertuig op de openbare weg of welk terrein dan ook
  • ten allen tijde dragen van veiligheidsgordels
  • de deelnemer is er zich van bewust en aanvaardt het feit dat CCrally geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen welke de deelnemer meebrengt op dit evenement.
  De deelnemer verbindt er zich toe CCrally en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit de deelname aan het evenement.


Artikel 18. Overmacht

 1. CCrally is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, CCrally geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CCrally niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met CCrally is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien er een conflict is dan zal dit worden behandeld in de rechtbank van Utrecht20 januari 2019